De Romeinenbrief: het Evangelie van God

9 minuten lezen

Langste brief van Paulus

De brief van Paulus aan de Romeinen is de eerste brief in het Nieuwe Testament nadat we de Evangeliën en Handelingen hebben gelezen. Waarom staat de Romeinenbrief vooraan? De volgorde van de brieven in onze Bijbel heeft niets te maken met de volgorde waarin ze geschreven zijn en ook niet met de inhoud. De eerste 14 brieven zijn van Paulus en die staan op volgorde van lengte. De langste brief staat vooraan en is de Romeinenbrief. Het is gelukkig dat deze brief vooraan staat, omdat we daarmee direct een fundamentele uitleg van het evangelie krijgen. Het is dus goed om met deze brief te beginnen.

Luther schrijft in het voorwoord van zijn commentaar op de Romeinenbrief:

Deze brief is zeer zeker één van de belangrijkste brieven in het Nieuwe
Testament. Dit is het allerzuiverste evangelie. Het is zeker de moeite waard voor een christen, niet alleen om het woord voor woord uit het hoofd te leren, maar ook om zich daar dagelijks mee bezig te houden, alsof dat het dagelijks brood voor de ziel was. Het is onmogelijk om te vaak in deze brief te mediteren. Hoe vaker men zich met dat boek bezighoudt, hoe kostbaarder het wordt en hoe beter het smaakt

[bron]

Moeilijk?

De Romeinenbrief tekent ons een duidelijk beeld van het evangelie, maar de brief is lang en moeilijk. Paulus gebruikt ingewikkelde zinnen en de volgorde in zijn denken is voor ons niet altijd logisch. Het is niet gek als je moeite hebt om de rijkdommen van deze brief te doorgronden. Of wanneer je tijdens het lezen van de brief de draad kwijt raakt.

In deze blogserie ga ik de inhoud van de brief toegankelijk maken. Wat is de grote lijn van de brief en welke aspecten benadrukt Paulus en waarom? We gaan in kleine stappen door de brief heen. Ik gebruik de tussenkopjes van de perikopen in de Herziene Statenvertaling als markering van elke blogbijdrage. Elk tussenkopje wordt voorlopig een aparte blogpost. Dat betekent dat hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief in vier verschillende studies gesplitst wordt.

Onderaan deze blog staat een index, waaraan ik de studies toevoeg die online zijn.

Overzicht van de inhoud van de Romeinenbrief

Romeinenbrief hoofdstukken 1 tot en met 8

Hier eerst een overzicht in vogelvlucht van de inhoud van Romeinen:
De brief telt 16 hoofdstukken en is in drie grote blokken te verdelen. De hoofdstukken 1 tot en met 8 geven uitleg over het evangelie. Paulus beantwoordt onder meer de volgende vragen: Wat is het evangelie? Waarom hebben mensen het evangelie nodig? Hoe verhoudt de wet zich tot het evangelie? Hoe zit het met de belofte aan Abraham? En kunnen we blijven zondigen als we door genade gered zijn? Hoofdstuk 8 geeft een samenvatting hiervan en kijkt vooruit naar de consequenties die het evangelie heeft voor het praktische leven van een gelovige.

Romeinenbrief hoofdstukken 9, 10 en 11

In de hoofdstukken 9, 10 en 11 gaat Paulus in op het ongeloof van zijn mede-Israëlieten. Wat betekent het dat de meeste Joden de Messias hebben afgewezen en de redding naar de heidenen is gegaan? Blijven de beloften van God uit het Oude Testament nu onvervuld? Het is belangrijk om deze hoofdstukken te begrijpen in de context van de hele brief. Ze horen bij het grote verhaal dat Paulus vertelt over het evangelie. We mogen deze hoofdstukken niet los maken van de rest van de brief. Dat kan tot verkeerde conclusies leiden over bijvoorbeeld het idee van “uitverkiezing”.

Romeinenbrief hoofdstukken 12 tot en met 16

Dan volgen de hoofdstukken 12 tot en met 16. Daarin bespreekt Paulus een aantal praktische kanten van het leven van een gelovige. Bijvoorbeeld over onderlinge liefde binnen de gemeente en hoe we om kunnen gaan met verschillen tussen gelovigen. In hoofdstuk 15 vertelt Paulus over zijn reisplannen, dat hij via Rome naar Spanje wil gaan. En in hoofdstuk 16 sluit hij af met aanbevelingen en groeten.

Structuur van de Romeinenbrief

Paulus maakt, zoals veel andere schrijvers in de oudheid, gebruik van literaire hulpmiddelen om zijn boodschap duidelijk over te brengen. Het leren zien van deze kenmerken zal je helpen om de brief te begrijpen en op waarde te schatten. Hier wil ik alvast wijzen op de manier waarop hij structuur aanbrengt in zijn brief. Hij introduceert alle belangrijke thema’s en onderwerpen van de brief in het eerste hoofdstuk. We zien dat hij deze thema’s ook allemaal netjes afrondt aan het einde van de brief. Door te letten op woorden en ideeën die in hoofdstuk 1 genoemd worden en die hij herhaalt aan het einde van de brief, hebben we de hoofdthema’s van de brief te pakken.

Thema’s van de eerste 7 verzen die terug komen in de laatste drie verzen van de brief.

Romeinen 1:1-7Romeinen 16:25-27
1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,
2 dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften,
3 ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David.
4 Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door [Zijn] opstanding uit de doden, [namelijk] Jezus Christus, onze Heere.
5 Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam,
6 waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus.
7 Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God [en]geroepen heiligen: genade [zij] u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

25 Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat [door] de tijden der eeuwen [heen] verzwegen was,
26 maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, [om hen] tot geloofsgehoorzaamheid [te brengen],
27 [aan Hem], de alleen wijze God, [zij] door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

Thema’s in de verzen 8 tot en met 15 die worden afgerond in hoofdstuk 15

Romeinen 1:10-13Romeinen 15:22-24
10 Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen.
11 Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden,
12 dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.
13 Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd.
22 Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen.
23 Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen,
24 zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerst wat van [de ontmoeting met] u genoten zal hebben.

Door deze thema’s te noemen aan het begin én aan het einde, omsluiten ze als het ware de hele brief. Welke kwesties zijn zo belangrijk dat Paulus ze op deze wijze introduceert en afrondt?

  • Het hoofdthema van de brief: Het evangelie waartoe Paulus is afgezonderd. In 16:25 noemt hij het “mijn evangelie”
  • Het belang van de profetische schriften als fundament van het evangelie
  • De opdracht die Paulus heeft om de heidenen tot gehoorzaamheid aan het geloof te bewegen
  • Het grote verlangen van Paulus naar de gelovigen in Rome
  • De verwachting dat een ontmoeting tot onderlinge bemoediging zal leiden
  • Het feit dat hij tot nu toe verhinderd was. Pas in hoofdstuk 15 wordt duidelijk waarom. Hij heeft nu pas zijn taak als apostel van de heidenen volbracht van Jeruzalem tot Illyricum toe. Overal, tot aan de Balkan toe, heeft hij het evangelie van Christus verkondigd. Nu wil hij, via Rome, naar Spanje.

Ten slotte

Ik hoop dat je enthousiast bent geworden om deze belangrijke brief van Paulus beter te leren begrijpen. Wil je niets missen, kies dan rechtsboven de knop “Volgen”. (Lees je op een tablet of telefoon, dan staat de knop onderaan). Je kunt je e-mail adres invullen en krijgt voortaan een bericht als er een nieuwe studie online komt. Ik probeer er vaart in te brengen maar ik wil ook voldoende tijd besteden aan de voorbereiding en het schrijven. Reken op ongeveer 1 studie per drie weken. Als ik post is het in het weekend.

Index

lijst van blogs die inmiddels online staan:

Hoofdstuk 1

Afzender, groet en geadresseerden: Rom.1:1-7
Het verlangen van Paulus naar Rome: Rom.1:8-15
De kern van de brief: Rom.1:16 en 17
De toorn van God over de heidenen: Rom.1:18-32

Hoofdstuk 2

Niemand te verontschuldigen: Rom.2:1-11
De Joden en de wet: Rom.2:12-24
De Joden en de wet (2): Rom.2:17-24
De Joden en de besnijdenis: Rom.2:25-29

Hoofdstuk 3

Het voorrecht van de Joden: Rom.3:1-8
Alle mensen zijn zondaars: Rom.3:9-20
Rechtvaardiging door het geloof: Rom.3:21-31

Hoofdstuk 4

Abraham door het geloof gerechtvaardigd: Rom.4:1-12
Abraham door het geloof gerechtvaardigd (2): Rom.4:13-25

Hoofdstuk 5

De vrucht van de rechtvaardiging: Rom.5:1-11
Adam en Christus: Rom.5:12-21

Hoofdstuk 6

Inleiding op de hoofdstukken 6, 7 en 8
Gestorven aan de zonde: Rom.6:1-14
Dienstbaar aan de gerechtigheid: Rom.6:15-23

Hoofdstuk 7

Vrij van de wet: Rom.7:1-6
De wet leert de zonde kennen: Rom.7:7-12
Inwendige strijd: Rom.7:13-26

Hoofdstuk 8

Het leven door de Geest (1): Rom.8:1-4
Het leven door de Geest (2): Rom.8:5-11
Het leven door de Geest (3): Rom.8:12-17
De eerstelingen van de Geest (1): Rom.8:18-25
De eerstelingen van de Geest (2): Rom.8:26-30
Meer dan overwinnaars: Rom.8:31-39

Hoofdstuk 9

Inleiding op de hoofdstukken 9, 10 en 11
Droefheid over het ongeloof van Israël: Rom.9:1-5
De vrijmacht van de verkiezing (1): Rom.9:6-14
De vrijmacht van de verkiezing (2): Rom.9:14-20
God is de pottenbakker: Rom.9:21-29
Waarom de heidenen gerechtigheid vonden en Israël niet: Rom.9:30-10:4

Hoofdstuk 10

De gerechtigheid uit het geloof: Rom.10:4-13
Hoe lieflijk zijn de voeten: Rom.10:14-21

Hoofdstuk 11

Subscribe
Abonneren op
guest

10 Reacties
oudste
nieuwste
Inline Feedbacks
View all comments
Doortje
Doortje
2 jaren geleden

Mooi geschreven Jolande glashelder!

Maaike
Maaike
2 jaren geleden

Ik zie uit naar de studie, klinkt nu al duidelijk en overzichtelijk

Karin Deege
Karin Deege
2 jaren geleden

Fijn. Ik vroeg me ook af waarom deze volgorde. Dank voor de lessen. Jolande. Ik laat me voorlezen. Dan heb ik het erover met een klant. Stukje bij beetje dus. Je legt t heel duidelijk uit. Dank je

Karin Deege
Karin Deege
2 jaren geleden

Bedankt Jolande! Fijn om de lange zinnen van Paulus beter te begrijpen. We moeten soms wel 2 of 3x een stukje van een zin lezen. Rom.15:24 vinden we t mooist. Ook even genieten van het ontmoeten van elkaar. Hadden zij ook thee- of koffie tijd?

Karin Deege
Karin Deege
2 jaren geleden

Het stukje: eerst de jood en ook de Griek…wordt daarmee bedoeld dat het evangelie eerst voor de joden bedoelt is en daarna voor de Griek bedoeld is? Doordat men vroeger overal naartoe moest lopen? Of is er echt een belanghebbende verschil?

10
0
Ben benieuwd naar jouw mening, reageer gerust!x