Studie Romeinenbrief

 • De Romeinenbrief: het Evangelie van God

  De Romeinenbrief: het Evangelie van God

  Langste brief van Paulus De brief van Paulus aan de Romeinen is de eerste brief in het Nieuwe Testament nadat we de Evangeliën en Handelingen hebben gelezen. Waarom staat de Romeinenbrief vooraan? De volgorde van de brieven in onze Bijbel heeft niets te maken met de volgorde waarin ze geschreven zijn en ook niet met … Meer lezen


 • Afzender, groet en geadresseerden: Rom.1:1-7

  Afzender, groet en geadresseerden: Rom.1:1-7

  Inleiding De eerste zeven verzen van de Romeinenbrief vormen de aanhef van de brief. Deze aanhef heeft de structuur en indeling die gebruikt werd voor alle brieven in de oudheid. Die aanhef had drie elementen: de afzender bovenaan, dan de geadresseerden en dan een groet. Deze opbouw vind je in alle brieven van Paulus terug. … Meer lezen


 • Het verlangen van Paulus naar Rome: Rom.1:8-15

  Het verlangen van Paulus naar Rome: Rom.1:8-15

  Inleiding Paulus wil de gelovigen in Rome laten weten hoezeer hij naar hen verlangt. Dat hij ze nog niet heeft bezocht, is niet omdat hij niet in hen geïnteresseerd is. Hij wil ook daar het evangelie delen wat hij aan de heidenen verkondigt. De verzen 8 tot en met 15 van Romeinen 1 vormen een … Meer lezen


 • De kern van de brief: Rom.1:16 en 17

  De kern van de brief: Rom.1:16 en 17

  Inleiding Paulus vat de brief kernachtig samen in twee verzen. De (Herziene) Statenvertaling heeft van deze twee verzen een aparte perikoop gemaakt met als opschrift: De kern van de brief. Romeinen 1:16 en 17 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder … Meer lezen


 • De toorn van God over de heidenen: Rom.1:18-32

  De toorn van God over de heidenen: Rom.1:18-32

  Inleiding In de vorige studie zagen we dat Paulus zijn uiteenzetting over de gerechtigheid van God onderbreekt vanaf vers 18 en pas weer opneemt in 3:20. Dat betekent niet dat het gedeelte wat we nu gaan bespreken niet belangrijk is. Integendeel, hij gaat in de verzen 1:18 tot en met 3:20 duidelijk maken waarom we … Meer lezen


 • Niemand te verontschuldigen: Rom.2:1-11

  Niemand te verontschuldigen: Rom.2:1-11

  Inleiding In Romeinen 2:1-11 schrijft Paulus nog meer over de toorn van God. Op het eerste gezicht niet zo’n fijn onderwerp om mee bezig te zijn. Maar het is belangrijk. Hierdoor ontdekken we hoezeer we de gerechtigheid en genade van God nodig hebben. We zagen in de verzen 18 tot en met 32 van hoofdstuk … Meer lezen


 • De Joden en de wet: Rom.2:12-24

  De Joden en de wet: Rom.2:12-24

  Inleiding Paulus heeft nog steeds als doel om de lezer, Jood én heiden te laten zien dat niemand rechtvaardig is. Alle mensen vallen van nature onder de toorn van God. In hoofdstuk 1 sprak hij over de mensen in het algemeen. Ze hebben God vaarwel gezegd en volgen hun eigen hartstochten. (terug te lezen in … Meer lezen


 • De Joden en de wet (2): Rom.2:17-24

  De Joden en de wet (2): Rom.2:17-24

  Inleiding In de vorige studie heb ik de verzen 12 tot en met 16 van Romeinen 2 behandeld. Omdat de studie te lang werd, bespreek ik de verzen 17 tot en met 24 van dezelfde perikoop in dit blog. Vanaf vers 17 komt Paulus bij het eigenlijke onderwerp: de Joden en de wet. De Jood … Meer lezen


 • De Joden en de besnijdenis: Rom.2:25-29

  De Joden en de besnijdenis: Rom.2:25-29

  Inleiding Paulus had tot nu toe gesproken over de Joden en de wet. Hij heeft uitgelegd dat het hebben van de wet geen voorsprong geeft. Maar de Joden hadden naast de wet ook nog de besnijdenis. Het is alsof Paulus verwacht dat de lezers dat ter sprake zullen brengen. De wet brengt dan misschien geen … Meer lezen


 • Het voorrecht van de Joden: Rom.3:1-8

  Het voorrecht van de Joden: Rom.3:1-8

  Inleiding Zijn jullie ook zo toe aan het goede nieuws van de rechtvaardiging door het geloof? Paulus heeft het aangekondigd in Romeinen 1:16 en 17. Maar daarna neemt hij een lange omweg voordat hij het weer oppakt in hoofdstuk 3:21. Het gedeelte waar we nu al vijf studies aan besteed hebben, is nodig om ons … Meer lezen


 • Alle mensen zijn zondaars: Rom.3:9-20

  Alle mensen zijn zondaars: Rom.3:9-20

  Inleiding We komen met deze studie bij de afronding van het eerste belangrijke deel van de brief aan de Romeinen. Vanaf hoofdstuk 1:18 tot en met dit gedeelte heeft Paulus de totale verdorvenheid van de mens aangetoond. Dit was nodig om ons te laten zien dat we onszelf niet kunnen redden. De mensen in het … Meer lezen


 • Rechtvaardiging door het geloof: Rom.3:21-31

  Rechtvaardiging door het geloof: Rom.3:21-31

  Inleiding We zijn aangekomen bij een hoogtepunt in de Romeinenbrief: de rechtvaardiging door geloof. Hier in vers 21 van hoofdstuk 3 pakt Paulus de draad weer op van het onderwerp van de brief: het evangelie van Christus. Hij had dit aangekondigd in hoofdstuk 1, maar was daarna van zijn onderwerp afgeweken. Hij wilde ons eerst … Meer lezen


 • Abraham door het geloof gerechtvaardigd: Rom.4:1-12

  Abraham door het geloof gerechtvaardigd: Rom.4:1-12

  Inleiding In deze studie gaan we zien hoe Abraham het voorbeeld is voor de gelovigen. In het vorige hoofdstuk van Romeinen hebben we ontdekt dat God de gelovige rechtvaardig rekent. Dit kan Hij doen omdat onze zonden toegerekend zijn aan Christus Jezus. God heeft Hem als middel tot verzoening aangewezen (Rom.3:24 en 25). Hoofdstuk 3 … Meer lezen


 • Abraham door het geloof gerechtvaardigd (2): Rom.4:13-25

  Abraham door het geloof gerechtvaardigd (2): Rom.4:13-25

  inleiding In de vorige studie hebben we gezien hoe Paulus het leven van Abraham als voorbeeld nam om de rechtvaardiging uit het geloof uit te leggen. Aan Abrahams leven kunnen we zien dat rechtvaardiging niet uit werken is, maar uit geloof (Rom.4:1-8). En dat het los staat van de besnijdenis. Abraham werd immers gerechtvaardigd uit … Meer lezen


 • De vrucht van de rechtvaardiging: Rom.5:1-11

  De vrucht van de rechtvaardiging: Rom.5:1-11

  Inleiding In hoofdstuk 5 beginnen we aan het meer praktische deel van de Romeinenbrief. Tot nu toe heeft Paulus vooral de theorie, de leerstellingen van de rechtvaardiging besproken. Wat was de boodschap in de eerste vier hoofdstukken? In hoofdstuk 1:18-32 besprak Paulus de zondigheid van de mensen en de toorn van God. In hoofdstuk 2 … Meer lezen


 • Adam en Christus: Rom.5:12-21

  Adam en Christus: Rom.5:12-21

  Inleiding In de vorige studie zagen we dat God het initiatief nam om ons te redden toen wij nog zondaars waren. Door geloof zijn wij, die vroeger zondaars en vijanden waren, met God verzoend. Paulus beschrijft dus twee groepen mensen. Een groep waartoe alle mensen van nature behoren, de groep die vijandig staat tegenover God. … Meer lezen


 • Inleiding op de hoofdstukken 6, 7 en 8

  Inleiding op de hoofdstukken 6, 7 en 8

  Inleiding Paulus begint in hoofdstuk 6 aan een nieuwe uiteenzetting die loopt tot en met hoofdstuk 8. Voordat we aan de details van dit hoofdstuk beginnen wil ik laten zien dat de hoofdstukken 6, 7 en 8 bij elkaar horen. En hoe ze samenhangen met de rest van de brief.


 • Gestorven aan de zonde: Rom.6:1-14

  Gestorven aan de zonde: Rom.6:1-14

  Inleiding Speelt de zonde nog een rol in het leven van de gelovige? Dat is de vraag die Paulus in dit gedeelte wil beantwoorden. In de vorige studie zagen we dat Paulus in de hoofdstukken 6, 7 en 8 een viertal vragen oproept en beantwoordt. Hij gebruikt die vragen en antwoorden om te spreken over … Meer lezen


 • Dienstbaar aan de gerechtigheid: Rom.6:15-23

  Dienstbaar aan de gerechtigheid: Rom.6:15-23

  Inleiding Als we niet onder de wet leven, maar onder de genade, betekent het dan dat we vrijuit kunnen zondigen? Volstrekt niet zegt Paulus. En hij legt uit wat het verschil is tussen een leven als slaaf van de zonde en een leven in dienst van God. De vraag die we in deze studie behandelen, … Meer lezen