De kern van de brief: Rom.1:16 en 17

Inleiding

Paulus vat de brief kernachtig samen in twee verzen. De (Herziene) Statenvertaling heeft van deze twee verzen een aparte perikoop gemaakt met als opschrift: De kern van de brief.

Romeinen 1:16 en 17
Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en [ook] voor de Griek.
Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Paulus deelt hier de essentie van het evangelie waartoe hij was geroepen en afgezonderd (vers 1) en wat hij ook in Rome wilde verkondigen (vers 15). Romeinen 1:16 en 17 zijn een beknopte samenvatting van wat hij in de brief verder zal uitwerken. Dat maakt het moeilijk om ze los te bespreken. Je kunt de verzen het best begrijpen in het licht van de rest van de brief.

Wat zegt Paulus in vers 16 en 17 over het evangelie?

  1. Hij schaamt zich er niet voor
  2. Het is kracht van God om behouden te worden
  3. De redding is voor iedereen die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek
  4. In het evangelie wordt de gerechtigheid van God geopenbaard
  5. Die gerechtigheid komt tot stand “uit geloof, tot geloof”
  6. De gerechtigheid uit geloof is aangekondigd in de Heilige Schriften door Habakuk

Lees meer

Het verlangen van Paulus naar Rome: Rom.1:8-15

Inleiding

Paulus wil de gelovigen in Rome laten weten hoezeer hij naar hen verlangt. Dat hij ze nog niet heeft bezocht, is niet omdat hij niet in hen geïnteresseerd is. Hij wil ook daar het evangelie delen wat hij aan de heidenen verkondigt. De verzen 8 tot en met 15 van Romeinen 1 vormen een brug tussen de aanhef van de brief en de inhoud. Voordat Paulus aan de inhoud begint wil hij met deze verzen duidelijk maken hoe hij over de gelovigen in Rome denkt.

In deze studie kijken we eerst naar wat we weten over het ontstaan van de gemeente in Rome. Daarna zien we in de verzen 8, 9 en 10, dat het verlangen van Paulus naar de Romeinen op allerlei manieren verbonden is met God. Ten slotte ontdekken we waarom Paulus graag naar Rome toe wil.

Lees meer