Het verlangen van Paulus naar Rome: Rom.1:8-15

9 minuten lezen

Inleiding

Paulus wil de gelovigen in Rome laten weten hoezeer hij naar hen verlangt. Dat hij ze nog niet heeft bezocht, is niet omdat hij niet in hen geïnteresseerd is. Hij wil ook daar het evangelie delen wat hij aan de heidenen verkondigt. De verzen 8 tot en met 15 van Romeinen 1 vormen een brug tussen de aanhef van de brief en de inhoud. Voordat Paulus aan de inhoud begint wil hij met deze verzen duidelijk maken hoe hij over de gelovigen in Rome denkt.

In deze studie kijken we eerst naar wat we weten over het ontstaan van de gemeente in Rome. Daarna zien we in de verzen 8, 9 en 10, dat het verlangen van Paulus naar de Romeinen op allerlei manieren verbonden is met God. Ten slotte ontdekken we waarom Paulus graag naar Rome toe wil.

Een gemeente in Rome?

Wat weten we over de gemeente in Rome? De gemeente was niet door Paulus gesticht en uit deze brief blijkt dat Paulus hen ook nooit bezocht had. Het boek Handelingen geeft geen informatie over hoe het evangelie in Rome terecht kwam.

Door Petrus gesticht?

Volgens de officiële rooms-katholieke leer was Petrus de eerste paus van Rome en zou hij dus de gemeente gesticht hebben. Dit kan om meerdere redenen niet kloppen. In Handelingen vinden we geen aanwijzingen dat Petrus langere zendingsreizen ondernam. Meestal is hij in Jeruzalem. Na de dood van Stefanus, toen de vervolging van de gemeente begon, bleven de apostelen in Jeruzalem (Hand. 8:1). Daarna lezen we dat Petrus rondreisde door Judea en Samaria. Hij verblijft langere tijd (vele dagen) in Joppe bij Simon de leerlooier (Hand.9:43). Daarvandaan reist hij naar Caesarea omdat Cornelius hem laat roepen. Dan gaat hij terug naar Jeruzalem. Daar moet hij zich verantwoorden tegenover de Joodse broeders omdat hij omgegaan is met de heiden Cornelius (Hand.11:1-18).

In Handelingen12 lezen we dat Herodes, Jakobus laat doden en Petrus gevangen zet. Als hij uit de gevangenis is bevrijd door een engel verlaat hij tijdelijk Jeruzalem. Als Paulus en Barnabas naar Jeruzalem komen om te overleggen of gelovigen uit de heidenen zich aan de wet moeten houden, is Petrus daar opnieuw met de andere apostelen (Handelingen 15). Daarna geeft Lukas geen verdere informatie meer over hem.

Heeft Petrus daarna nog gereisd? Waarschijnlijk wel maar er zijn geen aanwijzingen dat hij naar Rome is gegaan. Zijn eerste brief schrijft hij aan gelovigen in Klein-Azie. Blijkbaar kent hij daar gelovigen die hij wil bemoedigen.

1 Petr.1:1
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,

Hij schrijft deze brief vanuit Babylon (1 Petr.5:13) en dit wordt soms opgevat als verwijzing naar Rome. Was hij in Rome toen hij deze brief schreef? De meningen hierover zijn verdeeld. Volgens de traditie is hij in Rome de marteldood gestorven. Het kan dat hij zijn twee brieven daarvandaan heeft verzonden.

De brief van Paulus aan de Romeinen is echter eerder geschreven dan de brieven van Petrus. Als Paulus in zijn brief de groeten doet aan de gelovigen in Rome, in hoofdstuk 16, dan noemt hij daar Petrus niet. Dat betekent dat Petrus toen nog niet in Rome was, terwijl de gemeente al een poos bestond.

Hoe is de gemeente dan ontstaan?

De gemeente in Rome is dus niet door Paulus en ook niet door Petrus gesticht. Hebben we andere aanwijzingen in de Bijbel over Rome? In Handelingen lezen we hoe de Heilige Geest werd uitgestort op de eerste Pinksterdag. De discipelen beginnen daar te spreken in andere talen. Lukas vertelt hoe Joden en godvrezende mannen uit alle volken die daar waren, hen hoorden spreken in hun eigen taal.

Handelingen 2:8-10
En hoe [kunnen] wij [hen dan] horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene [ligt], alsook de [nu] hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,

Er waren Romeinen in Jeruzalem tijdens het Pinksterfeest. We lezen dat er op die dag 3000 mensen tot geloof kwamen en daar waren ongetwijfeld mensen bij uit al deze verschillende plaatsen. De meeste bekeerlingen zullen na verloop van tijd teruggekeerd zijn naar hun geboorteland. Zij namen hun nieuwe geloof mee. Zo ontstonden er op meerdere plaatsen christelijke gemeenten zonder dat ze door een van de apostelen gesticht waren.

God centraal

Hoe de gemeente ook is ontstaan, de hele toenmalige wereld wist dat er een gemeente in Rome was. In vers 8 staat dat hun geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Dat kan betekenen dat het evangelie verspreid werd vanuit Rome naar andere plaatsen. Dat is een reden voor Paulus om God te danken. Hij bedankt niet de gelovigen in Rome omdat zij zo’n lichtend voorbeeld zijn in de wereld. Nee hij dankt God voor hen. We zien dat God centraal staat in de verzen 8, 9 en 10.

  • in vers 8 dankt Paulus God voor de gemeente in Rome en dat hun geloof overal verkondigd wordt
  • in vers 9 roept hij God tot zijn Getuige hoe hij zonder ophouden aan hen denkt
  • in vers 10 laat hij weten dat hij bidt voor een goede gelegenheid om naar hen toe te komen, maar dan moet het wel Gods wil zijn.

Deze verzen gaan over het verlangen van Paulus naar de Romeinen, maar tegelijk staat God centraal in dit verlangen. God krijgt de dank en als Paulus naar Rome komt, moet dat Gods wil zijn.

Waarom wil hij naar Rome komen?

Om hen te versterken

In de verzen 11, 12 en 13 benoemt Paulus waarom hij Rome wil bezoeken. Ten eerste wil hij hen in de geestelijke genadegave laten delen om hen te versterken. In de inleidende studie heb ik er op gewezen dat Paulus woorden en gedachten introduceert in het eerste hoofdstuk die hij aan het eind van zijn brief afmaakt. Hier in vers 11 zegt hij dat hij de gelovigen in Rome wil versterken door hen te laten delen in de genadegave. Dit woord komen we nog één keer tegen aan het einde van de brief, in 16:25.

Romeinen 16:25
Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat [door] de tijden der eeuwen [heen] verzwegen was,

Helaas zien we in onze vertaling niet dat het hier om hetzelfde grondwoord gaat. Veel Engelse vertalingen gebruiken in Rom.1:11 én in 16:25 het woord ‘establish’: vaststellen, bevestigen. Paulus wil de genadegave die hij zelf heeft, delen met de Romeinen zodat zij bevestigd, vastgesteld zullen worden in hun geloof. Aan het eind van de brief blijkt dat Paulus er op vertrouwt dat, zelfs als hij nog niet kan komen, God Zelf hen zal bevestigen.

Om samen bemoedigd te worden

In vers 12 schrijft Paulus dat het delen van de genadegave geen eenrichtingsverkeer is. Hij wil niet alleen iets brengen maar hij verwacht ook door hun geloof bemoedigd te worden. Als ze elkaar zien, zullen ze daar allemaal door opgebouwd worden. Paulus verheft zichzelf niet boven hen.

Deze houding zien we ook terug in hoofdstuk 15 als hij zijn plannen bekend maakt. Hij is er van overtuigd dat zij zelf vol zijn van goedheid en kennis, zodat ze elkaar kunnen vermanen als dat nodig is (Rom.15:14). En hij hoopt door hen op weg te worden geholpen als hij via Rome verder wil reizen naar Spanje. Maar niet zonder dat ze eerst van de ontmoeting met elkaar genoten hebben.

Romeinen 15:24
zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerst wat van [de ontmoeting met] u genoten zal hebben.

Om vrucht te dragen ook in Rome

In vers 13 benadrukt Paulus dat hij al vaak heeft willen komen, maar dat het tot nu toe niet is gelukt. Hij wil bij hen ook enige vrucht hebben, zoals hij onder de andere heidenen heeft. Paulus weet dat zijn werk onder de heidenen, waartoe hij geroepen en afgezonderd is, ook vrucht voor hem oplevert.

Maar tot nu toe is hij verhinderd. In hoofdstuk 15 legt hij uit waarom. Nu pas heeft hij overal het evangelie gebracht, waar nog geen fundament was gelegd. Nu is er geen werkveld meer voor hem en heeft hij het plan opgevat om, via Rome, naar Spanje te reizen (Rom.15:19-24).

Tot Slot

De verzen 14 en 15 sluiten dit gedeelte van de brief af. Hoewel Paulus veel vrucht heeft gedragen onder de heidenen, heeft hij toch het gevoel te kort te schieten. Hij is als mens beperkt en hij had al eerder naar Rome willen komen. Daarna wil hij nog verder, helemaal naar Spanje. In vers 14 noemt Paulus zichzelf een schuldenaar tegenover Grieken en niet-Grieken. Meestal gebruikt hij de tegenstelling Joden en Grieken (zoals in Rom.1:16). Hier spreekt hij over Grieken en ‘barbaren’. Zij waren de heidenen die niet de Griekse leefwijze en taal hadden overgenomen. Paulus wilde het evangelie aan alle heidenen verkondigen.

In vers 15 zegt hij opnieuw dat hij graag naar Rome wil komen om ook aan hen het evangelie te verkondigen. Het kan vreemd overkomen dat Paulus zegt dat hij hen het evangelie wil verkondigen. Zij kenden het evangelie toch al lang en waren al behouden? Het laat zien dat het evangelie breder is dan alleen de boodschap van redding. Hij wil hen de volheid laten zien van het evangelie van God, wat hij al in de eerste verzen van deze brief had aangekondigd:

Romeinen 1:1-4
Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften,
ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David.
Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door [Zijn] opstanding uit de doden, [namelijk] Jezus Christus, onze Heere.

Vanaf vers 16 zal hij verder gaan met deze brief die draait om dit evangelie wat hij aan alle heidenen, ook in Rome, wil verkondigen. Maar daarover meer in de volgende blog.

Als je de vorige studie gemist hebt, kun je er via deze link naar toe: Afzender, groet en geadresseerden: Rom.1:1-7
Door naar de volgende studie: De kern van de brief: Rom.1:16 en 17
Wil je een mail krijgen als er een nieuwe blog online komt, zoek dan de knop “volgen” en vul je e-mail adres in. Lees je dit op een computer, dan staat de knop bovenaan. Lees je op een tablet of telefoon dan staat de knop onderaan.

Subscribe
Abonneren op
guest

3 Reacties
oudste
nieuwste
Inline Feedbacks
View all comments
Anja Bezemer
Anja Bezemer
2 jaren geleden

Wat mooi Jolande…..
Paulus verlangde ook zo om hen te zien, en elkaar op te bouwen en te bemoedigen!!!
Zo werkt God nog steeds, Hij doet een werk in ons als wij elkaar ontmoeten….ben zo dankbaar hiervoor
Lieve groet en zegen Anja

Doortje
Doortje
2 jaren geleden

Dag Jolande, wat ben je er weer mooi diep ingedoken. Hartelijk dank daarvoor!

3
0
Ben benieuwd naar jouw mening, reageer gerust!x