De toorn van God over de heidenen: Rom.1:18-32

Inleiding

In de vorige studie zagen we dat Paulus zijn uiteenzetting over de gerechtigheid van God onderbreekt vanaf vers 18 en pas weer opneemt in 3:20. Dat betekent niet dat het gedeelte wat we nu gaan bespreken niet belangrijk is. Integendeel, hij gaat in de verzen 1:18 tot en met 3:20 duidelijk maken waarom we de gerechtigheid van God nodig hebben. God openbaart namelijk ook Zijn toorn over de mensen. Paulus wil ons laten zien hoe verdorven en verloren de mens van nature is, zodat we beseffen dat het evangelie onze enige redding is.

Het opschrift boven dit gedeelte in de (herziene) Statenvertaling luidt: “de toorn van God over de heidenen”. Deze titel is enigszins misleidend want het gaat in deze perikoop over alle mensen. Paulus maakt geen uitzondering voor de Joden. Ook zij vallen onder deze toorn van God.

 • In deze studie zal ik eerst kijken naar de context van dit Schriftgedeelte. Hoe past deze perikoop in de rest van de Romeinenbrief?
 • Dan besteden we aandacht aan de verzen 18 tot en met 21, die spreken over de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid van God onderdrukken.
 • Vervolgens zien we in de verzen 21-28 twee bewegingen die afwisselend beschreven worden:
  • De mensen die de goede dingen van God vervangen door de verkeerde dingen uit hun eigen hart.
  • God die daar op antwoordt met het overgeven van die mensen aan hun dwaling.
 • Dan zal ik uitleggen waarom Paulus in die verzen ook schrijft over homoseksualiteit.
 • Ten slotte geeft Paulus in de verzen 29-32 een opsomming van alle onrechtvaardigheid waarmee mensen vervuld zijn en lezen we zijn voorlopige conclusie.

Meer lezen

De kern van de brief: Rom.1:16 en 17

Inleiding

Paulus vat de brief kernachtig samen in twee verzen. De (Herziene) Statenvertaling heeft van deze twee verzen een aparte perikoop gemaakt met als opschrift: De kern van de brief.

Romeinen 1:16 en 17
Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en [ook] voor de Griek.
Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Paulus deelt hier de essentie van het evangelie waartoe hij was geroepen en afgezonderd (vers 1) en wat hij ook in Rome wilde verkondigen (vers 15). Romeinen 1:16 en 17 zijn een beknopte samenvatting van wat hij in de brief verder zal uitwerken. Dat maakt het moeilijk om ze los te bespreken. Je kunt de verzen het best begrijpen in het licht van de rest van de brief.

Wat zegt Paulus in vers 16 en 17 over het evangelie?

 1. Hij schaamt zich er niet voor
 2. Het is kracht van God om behouden te worden
 3. De redding is voor iedereen die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek
 4. In het evangelie wordt de gerechtigheid van God geopenbaard
 5. Die gerechtigheid komt tot stand “uit geloof, tot geloof”
 6. De gerechtigheid uit geloof is aangekondigd in de Heilige Schriften door Habakuk

Meer lezen

Het verlangen van Paulus naar Rome: Rom.1:8-15

Inleiding

Paulus wil de gelovigen in Rome laten weten hoezeer hij naar hen verlangt. Dat hij ze nog niet heeft bezocht, is niet omdat hij niet in hen geïnteresseerd is. Hij wil ook daar het evangelie delen wat hij aan de heidenen verkondigt. De verzen 8 tot en met 15 van Romeinen 1 vormen een brug tussen de aanhef van de brief en de inhoud. Voordat Paulus aan de inhoud begint wil hij met deze verzen duidelijk maken hoe hij over de gelovigen in Rome denkt.

In deze studie kijken we eerst naar wat we weten over het ontstaan van de gemeente in Rome. Daarna zien we in de verzen 8, 9 en 10, dat het verlangen van Paulus naar de Romeinen op allerlei manieren verbonden is met God. Ten slotte ontdekken we waarom Paulus graag naar Rome toe wil.

Meer lezen

Afzender, groet en geadresseerden: Rom.1:1-7

Inleiding

De eerste zeven verzen van de Romeinenbrief vormen de aanhef van de brief. Deze aanhef heeft de structuur en indeling die gebruikt werd voor alle brieven in de oudheid. Die aanhef had drie elementen: de afzender bovenaan, dan de geadresseerden en dan een groet. Deze opbouw vind je in alle brieven van Paulus terug. Toch is dit gedeelte in de Romeinenbrief langer dan strikt noodzakelijk omdat Paulus de verzen 2 tot en met 6 toevoegt.

Hieronder heb ik de hoofdzin vetgedrukt. Daarin vinden we de hoofdgedachte van deze verzen én de drie basiselementen van de aanhef.

1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,
2 dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften,
3 ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David.
4 Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door [Zijn] opstanding uit de doden, [namelijk] Jezus Christus, onze Heere.
5 Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam,
6 waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus.
7 Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God [en]geroepen heiligen: genade [zij] u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

Meer lezen

De Romeinenbrief: het Evangelie van God

Langste brief van Paulus

De brief van Paulus aan de Romeinen is de eerste brief in het Nieuwe Testament nadat we de Evangeliën en Handelingen hebben gelezen. Waarom staat de Romeinenbrief vooraan? De volgorde van de brieven in onze Bijbel heeft niets te maken met de volgorde waarin ze geschreven zijn en ook niet met de inhoud. De eerste 14 brieven zijn van Paulus en die staan op volgorde van lengte. De langste brief staat vooraan en is de Romeinenbrief. Het is gelukkig dat deze brief vooraan staat, omdat we daarmee direct een fundamentele uitleg van het evangelie krijgen. Het is dus goed om met deze brief te beginnen.

Luther schrijft in het voorwoord van zijn commentaar op de Romeinenbrief:

Deze brief is zeer zeker één van de belangrijkste brieven in het Nieuwe
Testament. Dit is het allerzuiverste evangelie. Het is zeker de moeite waard voor een christen, niet alleen om het woord voor woord uit het hoofd te leren, maar ook om zich daar dagelijks mee bezig te houden, alsof dat het dagelijks brood voor de ziel was. Het is onmogelijk om te vaak in deze brief te mediteren. Hoe vaker men zich met dat boek bezighoudt, hoe kostbaarder het wordt en hoe beter het smaakt

[bron]

Meer lezen

Waarom zijn de brieven geschreven?

brieven NT

De vraag stellen

Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom het grootste gedeelte van ons Nieuwe Testament bestaat uit brieven? De vraag naar het waarom van de briefvorm stellen we meestal niet. We zijn zo gewend aan onze Bijbel dat we ons nauwelijks realiseren dat de vorm van de boeken van het Nieuwe Testament afwijkt van de vorm van het Oude Testament. Daar vinden we voornamelijk historische boeken, profetische boeken en poëzie. Het Nieuwe Testament begint met de Evangeliën, levensbeschrijvingen van Jezus en het boek Handelingen, waarin het ontstaan van de eerste christengemeenten beschreven wordt. Daarna hebben we onderwijs over het geloof, in de vorm van brieven. In mijn vorige blog “Waarom zijn de Evangeliën geschreven“, heb ik gekeken naar het waarom van de Evangeliën. In deze studie stel ik dezelfde vraag over de brieven.

Meer lezen

Waarom zijn de Evangeliën geschreven?

evangelie

Levensbeschrijving van Jezus van Nazareth Het antwoord op de vraag waarom de evangeliën zijn geschreven, ligt voor de hand. De evangeliën zijn levensbeschrijvingen van Jezus van Nazareth. Het zijn getuigenverslagen van Zijn openbare optreden en Zijn dood en opstanding. Ze geven een historische schets van de gebeurtenissen rond het begin van onze jaartelling. Maar geven … Meer lezen

Waarschuwen tegen dwaalleer

doodlopend

Is dat nou nodig? Ik heb lang getwijfeld of ik een blog moest schrijven over dit onderwerp. Want is dat nou nodig? Waarschuwen tegen dwaalleer? Is het niet veel te negatief? Is het niet beter om de verbinding te zoeken met gelovigen die de dingen anders zien? Om elkaar te accepteren en te zoeken naar … Meer lezen

Wat zegt Jezus over de Bijbel?

Is de Bijbel Gods Woord?

Of is het een boek waarin mensen van vroeger hun ervaringen met God hebben beschreven?
Een ander soort blog deze keer dan wat je van mij gewend bent. Maar dit houdt me bezig en ik denk dat het belangrijk is dat gelovigen hier een antwoord op hebben.
Ik merk dat er een stroming in de evangelische kerken binnendringt die de Bijbel niet meer ziet als Gods Woord. Natuurlijk zegt men dat niet met zoveel woorden. De autoriteit van de Bijbel wordt op een meer subtiele manier aangetast. Bijvoorbeeld op de website Lazarus (hét online platform voor progressieve christenen van de Evangelische Omroep). Ik lees daar in een blog:

“Met andere woorden, de Bijbel is een verzameling van boeken over mensen die veel op ons lijken, die proberen erachter te komen hoe het zit, en doen wat ze kunnen om er iets van te maken.”

Dat klinkt behoorlijk vaag in mijn oren. De Bijbelboeken zijn dus geschreven door mensen die ook maar “probeerden” om te ontdekken hoe het zit. Wat moet ik met zo’n boek? De Bijbel verdient dan hooguit een plekje in de alsmaar uitdijende bibliotheek met zelfhulpboeken die de wereld rijk is.

In een andere blogpost op dezelfde website lees ik een citaat van Richard Rohr:

Als we kijken naar de manier waarop hij (Rohr bedoelt Jezus) de Bijbel uitlegde, zouden we zelfs kunnen zeggen dat Jezus lichtzinnig omging met de enige Bijbel die hij kende – de Hebreeuwse Bijbel.

Ging Jezus lichtzinnig om de Schriften? Ik denk dat de Bijbel iets heel anders aantoont. Hij nam de Schrift uitermate serieus en roept ons op om hetzelfde te doen. In deze blog een aantal argumenten vanuit de Bijbel die dit aantonen.

Meer lezen

Troost, troost mijn volk

Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, Met deze woorden begint het tweede deel van het boek Jesaja. De eerste 39 hoofdstukken bevatten veel woorden van oordeel. Vanaf hoofdstuk 40 verandert Jesaja van toon. De nadruk ligt vanaf hier op redding en niet langer op oordeel. Deze eerste woorden zetten de toon … Meer lezen

Dagelijks Woord 5 juli

Kolossenzen 2: 6 en 7Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. Hem aangenomen Paulus had de gemeente in Kolosse niet gesticht en is er voor zover we weten nooit geweest. Hij stuurt … Meer lezen