Conclusie

redding

samenvatting

We hebben ons een aantal lessen lang verdiept in Fil. 2:12 en 13. Wat bedoelt Paulus daar met “werk aan uw eigen redding? Tijd om deze studie af te ronden met een samenvatting van wat we ontdekt hebben.

Wat is de context van Fil.2:12 en 13?

Om een Bijbeltekst goed te begrijpen is het belangrijk om het verband te begrijpen waarin het gezegd wordt. De context in Fil. 2 is de gehoorzaamheid van Christus en Zijn gezindheid die als voorbeeld aan de Filippenzen wordt voorgehouden. Vers 12 begint met de gehoorzaamheid van de Filippenzen. Paulus is blij dat ze altijd gehoorzaam zijn geweest, niet alleen wanneer Paulus bij hen was maar ook nu hij niet bij hen is. Door dit vol te houden “werken ze aan hun eigen zaligheid”.

Welke zaligheid/redding bedoelt Paulus?

Zaligheid is in het Grieks soteria en wordt ook wel vertaald met ‘redding’, ‘heil’ of ‘behoudenis’. Het woord komt vaak voor in het Nieuwe Testament en kan verwijzen naar redding die nu plaatsvindt of die nu al in je bezit is. Terwijl het ook kan verwijzen naar je toekomstige redding. Omdat Paulus zegt dat je door gehoorzaamheid kunt werken aan je zaligheid, ligt het voor de hand dat hij zaligheid bedoelt die al in ons bezit is. Anders kun je er immers niet aan werken.

Welke werken bedoelt Paulus?

Het ‘werken’ in vers 12 is een Grieks woord dat ook vertaald kan worden met ‘uitwerken’ of ’teweeg brengen’. Als de Filippenzen gehoorzaam zijn en gehoorzaam blijven, dan werkt dat uit in de groei van hun eigen zaligheid of redding.

In vers 13 zien we dat God ook werkt in ons. Dat is in het Grieks het woord energeo. Gods ‘werk’ is Zijn energie in ons. Hij geeft ons de energie en het vermogen om in gehoorzaamheid aan onze zaligheid te werken. Hij werkt hiermee als het ware door ons heen.

Andere teksten die licht werpen op Fil.2:12 en 13

Paulus bedoelt met de oproep om te werken aan onze redding NIET dat we zelf ons best moeten doen om later in de hemel te komen. We kunnen onze redding uitwerken omdat die ons al gegeven is. Het groeit wanneer we als gelovigen gehoorzaam zijn. Teksten die we parallel kunnen lezen aan Fil.2:12 en 13 en die dezelfde gedachte weergeven zijn:

Ef. 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Kol.1:29 Daarvoor span ik (Paulus) me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.

Hebr.13:21 (God) moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Conclusie

In de Herziene Statenvertaling staat boven Fil.2:12 de titel “Aansporing tot heilig leven”. Dat is goed gekozen. Nog beter zou zijn “Aansporing tot een gehoorzaam leven”. Daarmee werk je aan je eigen zaligheid en redding. Een zaligheid die pas straks in de toekomst volkomen zal zijn, maar nu al mag groeien. In vers 14 krijgen we van Paulus direct een praktisch advies waarmee we kunnen starten:

Fil.2:14 en 15 Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,

Dankjewel voor het volgen van deze studie. Ik hoop dat het je verlangen om God te gehoorzamen en te groeien in het geloof heeft aangewakkerd.