De verzen 12 en 13 in verschillende vertalingen

Meerdere vertalingen

Door de verzen te lezen in meerdere vertalingen kunnen we al veel te weten komen. Als een vers er in verschillende vertalingen bijna hetzelfde uitziet, dan was de vertaling gemakkelijk en de grondtekst duidelijk. Maar, zien we veel verschillen in de vertaling dan was de brontekst blijkbaar moeilijker. Of er zijn voor het vers meerdere interpretaties mogelijk. In onderstaand schema (uit het programma Online Bijbel voor de pc) heb ik vers 12 en 13 in vijf Nederlandse vertalingen op een rijtje gezet. (Je kunt het plaatje aanklikken om het groter te zien in een nieuw tabblad).

Online Bijbel
klik aan voor grotere weergave


Als je de vertalingen vergelijkt dan is vers 13 bijna gelijk in de verschillende vertalingen. Vers 12 laat veel verschillen zien, vooral in het tweede deel van het vers. Daarom gaan we daar wat meer aandacht aan besteden.

(HSV) Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,
(NBG51) Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven
(STV) Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven:
(GNB) Mijn dierbare vrienden, u bent altijd gehoorzaam geweest. Wees het niet alleen wanneer ik aanwezig ben, maar ook en des te meer nu ik afwezig ben. Werk aan uw heil in diep ontzag voor God,
(NBV) Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God,

  • Opdracht: Pak een vel papier of een notitieboekje en maak een overzicht met vier kolommen zoals hieronder. Vergelijk het tweede deel van vers 12 door de verschillende onderdelen van de zin in de kolommen in te vullen. Je mag hiervoor natuurlijk ook andere vertalingen kiezen dan de vijf die ik in dit schema gebruik. Neem bijvoorbeeld ook een Engelse vertaling op in je rijtje.

Vertalingwatwaar aanhoe 
Herziene SVwerk aanuw eigen zaligheidmet vrees en beven
NBG51blijft bewerkenuw behoudenismet vreze en beven
Staten Vert
GrootNieuws
NBV
  • Door de vertalingen zo te vergelijken, springen er een aantal dingen uit die je verder zou kunnen onderzoeken. Welke verschillen in woorden of zinsdelen vallen jou op?