De liefde is vriendelijk

1 Korinthe 13:4
De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig,

De tweede eigenschap die Paulus verbindt aan de liefde is vriendelijkheid. De Statenvertaling en de NBG51 zeggen: de liefde is goedertieren. Paulus gebruikt hier het werkwoord chresteuomai wat afgeleid is van het Griekse woord χρηστος (Chréstos). Het werkwoord komt alleen maar hier voor in het Nieuwe Testament. Maar het woord Chréstos,((of Chréstotés, de één een bijvoeglijk naamwoord, de ander het zelfstandig naamwoord maar beiden vertaald met goedertierenheid, goedheid of vriendelijkheid)) waar het van afgeleid is, vinden we vaker in de Bijbel. De Grieks-Nederlandse lexicon geeft als vertaling:

χρηστος chres’tos, bn

 • geschikt, bruikbaar, nuttig
  • deugdelijk, goed
 • handelbaar
  • mild, aangenaam (als tegengesteld tot hard, scherp, bitter)
  • van dingen: aangenamer; van mensen: vriendelijk, welwillend

Andere verzen met χρηστος en χρηστοτης

Een mooi voorbeeld van chréstos vinden we in Lukas 6:35 waar staat:

Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.

Hier is chréstos een eigenschap van God Zelf. Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen.
Ook in Romeinen 2:4 en in 1 Petrus 2:3 wordt het woord gebruikt om deze eigenschap aan God toe te schrijven. Tegelijk wordt deze eigenschap van God als voorbeeld voor ons gesteld. Zie bijvoorbeeld Efeze 4:32 waar we opgeroepen worden om vriendelijk en barmhartig te zijn tegenover elkaar. Om elkaar te vergeven, zoals God ons in Christus vergeven heeft.

Hieronder een schermafdruk met alle verzen waar chréstos voorkomt in het Nieuwe Testament. Je kunt het plaatje aanklikken om het groter te openen in een nieuw tabblad.

Het andere woord chréstotés heeft als woordenboek omschrijving:

χρηστοτης chres’totes, zn vr

 • goedheid, rechtschapenheid
 • goedhartigheid, vriendelijkheid
 • bruikbare, goede dingen of daden

Dit woord wordt in 8 Bijbelteksten gebruikt.((zie voor alle verzen de schermafdruk)) Als we de teksten opzoeken, dan zien we dat ook dit woord wordt gebruikt om aan te geven hoe God Zelf is (Romeinen 2:4 en 11:22, Efeze 2:7, Titus 3:4). En dat wij worden opgeroepen om Zijn voorbeeld te volgen (2 Korinthe 6:6, Galaten 5:22, Kolossenzen 3:12). In Galaten 5:22 zien we dat deze vriendelijkheid bij de vrucht van de Geest hoort.
Merk op dat in Romeinen 2:4 zowel chréstos als chréstotés wordt gebruikt, allebei vertaald met goedertierenheid.

χρηστος en χριστος

Er is een opvallende gelijkenis tussen het woord Chrestos en Christus. Christus betekent de Gezalfde. Beide woorden zijn in het Grieks aan elkaar verwant via het woord Chrio wat zalven betekent.