De gaven zonder de liefde

Al zou ik….

Paulus begint in de eerste drie verzen van 1 Korinthe 13 met een opsomming van dingen die belangrijk zijn maar die zonder de liefde geen waarde hebben.

1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.
2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

Talen van mensen en engelen

Hij noemt als eerste de gave van tongentaal. Dit is een gave die bij de Korinthiƫrs hoog in aanzien stond. Uit de rest van de brief kunnen we opmaken dat Paulus het gebruik van deze gave moest afremmen in de gemeente. Hij vindt het genoeg als hoogstens twee of drie mensen na elkaar aan de beurt komen om in tongen te spreken. En alleen als er ook iemand is die het uitlegt.
(1 Kor.14:27-28)
Hier, in 1 Korinthe 13:1 zegt hij dat het spreken van alle menselijke talen en die van engelen geen waarde heeft als het zonder de liefde is.

De gave van profetie en van kennis

Dan noemt hij de gave van profetie en kennis. Profetie is de gave die Paulus zelf het belangrijkste vindt. In 14:1 zegt hij dat profeteren de gave is waar ze het beste naar kunnen streven. Maar ook van profeteren zegt hij hier dat het gepaard moet gaan met de liefde. Hetzelfde geldt voor kennis.

De gave van geloof dat bergen kan verzetten

En al zou iemand het geloof hebben waarmee hij bergen zou kunnen verzetten, zonder de liefde was hij niets. Naar zo’n groot geloof verwijst de Here Jezus in Matth.17:20 en 21:21, Mark.11:23 en Luk.17:6.

De ultieme zelfverloochening

Tenslotte noemt Paulus in vers 3 het afstand doen van al je aardse bezittingen ten behoeve van anderen of zelfs het sterven voor iemand anders. Maar ook dat heeft geen waarde als het niet gedaan wordt uit liefde.